Notice: Undefined variable: scssVars in /home/konekt/domains/rykibazafirm.pl/public_html/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/konekt/domains/rykibazafirm.pl/public_html/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Platform Internetowa Dla Biznesu - Lokalna Grupa Działania "Lepsza przyszłość ziemii ryckiej" - Aktualności

Aktualności

Nabór wniosków o dotację do 5 tyś. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (na podst. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.02.2021r. – Dz. U. Poz. 371)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje, że
od dnia 28.02.2021r. do dnia 31.05.2021r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji w wys. do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (przyznawanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371) - obowiązującego od 28 lutego 2021r.).


Wniosek można składać  wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.


Warunki otrzymania dotacji:

I. O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,  kodami wymienionymi poniżej:

 • 71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
 • 39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń
  w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa wart.2pkt1 ustawy z dnia 28lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 

-  których   przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.,

- którzy na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  nie    mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.,  

- których działalność gospodarcza nie była zawieszona w dniu składania wniosku
o udzielenie dotacji.
 
II.  Dotacja może być udzielona:

 • dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy,  o którym mowa
  w pkt. I  ppkt. 1,
   
 • trzykrotnie –mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa
  w pkt I ppkt. 2naboru wniosków.

III. Oceny spełnienia warunku, w zakresie oznaczenia rodzaju przeważającej prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej  Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r
      

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku.

Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia.
 
Szczegółowe informacje tutaj link: https://ryki.praca.gov.pl/-/14608036-nabor-wnioskow-o-dotacje-do-5-tys-zl-dla-mikroprzedsiebiorcow-i-malych-przedsiebiorcow-na-podst-rozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-26-02-20
 

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 0818653348, 518744907.

Informacja dla mikroprzedsiębiorców

INFORMACJA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW,

KTÓRZY OTRZYMALI POŻYCZKĘ NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

(art. 15 zzd ustawy „covidowej”)

 

 • Pożyczkobiorcy nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji        w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia, tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.
 • Środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej - są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
 • Wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Nie ma konieczności składania ponownie wniosków o pożyczkę, jeśli wpłynęły one do urzędu przed dniem 24 czerwca 2020 roku; nie są też potrzebne żadne aneksy do zawartych już umów o pożyczkę.

DOTACJE UNIJNE NA KAPITAŁ OBROTOWY W RAMACH COVID-19

Już w lipcu ruszy nabór wniosków dla osób samozatrudnionych, a także mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowały spadek obrotów. Chodzi o wsparcie z funduszy europejskich, które wypłacać będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Fundusze zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego dla samozatrudnionych, mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego na utrzymanie ich dalszej działalności ( w tym utrzymania płynności finansowej). Dotacja przeznaczona będzie dla tych podmiotów, które prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku i odnotowały w związku z wystąpieniem pandemii spadek obrotów o co najmniej 30 % w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku (począwszy od 1 marca 2020 roku) w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wysokość dofinansowania

Ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi około 74 mln. zł Wysokość dotacji będzie zależna od liczby zatrudnionych pracowników (jedynie na podstawie Kodeksu Pracy) i tak osoba samozatrudniona może liczyć na maksymalnie około 23,5 tys. zł w przypadku wnioskowania o wsparcie na 3 miesiące. Wsparcie uzależnione będzie od ilości zatrudnionych osób, dlatego na najwyższą kwotę wsparcia może liczyć małe przedsiębiorstwo zatrudniające maksymalnie 49 osób, które za ten sam okres (3 miesiące) może uzyskać około 165 tys. zł. Tym samym kwota wsparcia waha się od ok. 7,85 tys. zł do 54,92 tys. zł za miesiąc. Warunkiem bezzwrotności w/w wparcia będzie utrzymanie działalności gospodarczej przez zadeklarowany przez przedsiębiorcę okres (od 1 do 3 miesięcy licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie).

Więcej informacji

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Zapraszamy Państwa do śledzenia informacji na stronie internetowej rpo.lubelskie.pl oraz zachęcamy do zapisania się do newslettera https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/

Źródło: http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/dotacje-unijne-na-kapital-obrotowy-w-ramach-covid-19

STRONA INTERNETOWA

Drogowskaz Inwestora

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy w ramach nowych inwestycji w obszarze zarządzanym przez Tarnobrzeską Specjalna Strefę Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

 

sss

sss2

Więcej informacji zamieszczonych jest na podstronie AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU - Zapraszamy

Dotacje na kapitał obrotowy z Funduszy Europejskich dla mikro i małych firm województwa lubelskiego już dostępne.

Już 15 lipca mikro i małe przedsiębiorstwa, będą mogły składać wnioski o dotację na kapitał obrotowy. Konkurs jest kierowany do firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z negatywnymi skutkami pandemii i odnotowały spadek obrotów o minimum 30 %. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Wnioski przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Więcej informacji na : http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/dotacje-na-kapital-obrotowy-z-funduszy-europejskich-dla-mikro-i-malych-firm-wojewodztwa

STRONA INTERNETOWA 2

Źródło: http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/dotacje-na-kapital-obrotowy-z-funduszy-europejskich-dla-mikro-i-malych-firm-wojewodztwa

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców z powiatu ryckiego

W celu złagodzenia negatywnych skutków gospodarczych oraz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy na terenie powiatu ryckiego, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach na bieżąco realizuje działania na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich pracodawców, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Polegają one na prowadzeniu stałej polityki informacyjnej w zakresie wsparcia w ramach "Tarczy Antykryzysowej" dla pracodawców i organizacji, które ich bezpośrednio zrzeszają oraz realizacji wszystkich form wymienionych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli:

 • udzielenie mikroprzedsiębiorcom niskooprocentowanej pożyczki jednorazowo do wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd ww. ustawy),
 • udzielenie mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom dofinansowania na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb ww. ustawy),
 • udzielenie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników dofinansowania na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc ww. ustawy)
 • udzielenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowania na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia

Pożyczka lub dofinansowanie może zostać przyznane na wniosek przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach przyjmuje wnioski zainteresowanych w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego poprzez platformę praca.gov.pl, w terminach naborów ogłaszanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach na stronie internetowej Urzędu: http://ryki.praca.gov.pl/

Informacje o udzielanej pomocy można znaleźć pod linkiem:

https://ryki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Pomocy i wyjaśnień do składanych wniosków, udzielają pracownicy tutejszego urzędu pod dodatkowymi numerami telefonów:

 • pożyczki dla mikro przedsiębiorców (art. 15 zzd specustawy COVID-19) –  518 744 907
 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15 zzc specustawy COVID-19) – 517 012 105
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich  przedsiębiorców (art. 15 zzb specustawy COVID-19) – 533 242 009

Piotr Gałkowski

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy w Rykach