Bogactwa naturalne 

Bogactwa naturalne 

Z punktu widzenia identyfikacji potencjału przedsięwzięć innowacyjnych warto wskazać na istniejący potencjał bogactw naturalnych możliwych do wykorzystania pod kątem rozwoju gospodarczego. Wszystkie gminy wchodzące w skład LGD dysponują potencjałem w zakresie rozwoju pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

W szczególności energii słonecznej. Potencjał promieniowania energii słonecznej dla Powiatu Ryckiego, a tym samym dla całego obszaru LGD, jest duży i wynosi 599,186 TWh. Do pokrycia całościowego zapotrzebowania obszaru LGD w energię elektryczną potrzeba 35 ha powierzchni paneli PV, co stanowi 0,056% areału Powiatu Ryckiego. Można będzie wytworzyć wtedy 57 750 MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Zgodnie z analizami przeprowadzonymi w ramach projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny „Energetyczni kreatorzy zmian” do opracowania „Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie ryckim i możliwości jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami”, obszar LGD może być samowystarczalny pod względem energetycznym. Ponadto na terenie działania Stowarzyszenia, w obrębie tzw. „Rowu Lubelskiego” stwierdzono występowanie wód geotermalnych na głębokości od 1000 do 3000 m ppt. Na terenie gmin Kłoczew, Ryki, i Stężyca. Analiza struktury zakresów działania najważniejszych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD nie pozwala na jednoznaczne wskazanie dominujących branż, poza relatywnie dużą liczb firm związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym i budownictwem. Przy czym warto zwrócić uwagę na fakt, że budownictwo z racji specyfiki działania (prowadzenie prac budowlanych poza obszarem LGD) może mieć ograniczony potencjał tworzenia nowych miejsc pracy.